PriceRunner > Privatekonomi > Elavtal

Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten på webbplatsen elskling.se, jämte övriga webbplatser över vilka tjänsten tillgängliggörs i samarbete med Elskling, nedan gemensamt benämnda "webbplatsen" vilken tillhandahålls av Elskling AB, 556722-5452, nedan benämnt "Elskling". Elskling tillhandahåller på webbplatsen en oberoende och opartisk samt för användaren kostnadsfri tjänst för jämförelse av elpriser och byte av elhandelsbolag. Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne omgående upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Skyddat innehåll
Prisangivelser och annan information
Begränsat ansvar
Material som användaren publicerar
Användarvillkor - Personuppgiftslagen (PuL): Hanteringen av personuppgifter
Användarvillkor - Cookies: Cookies
Övrigt

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, teckningar, ljudinspelningar och program, tillhör Elskling, dess samarbetspartners, underleverantörer och licensgivare, eller angivna elhandelsbolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen m. fl. lagar och motsvarande lagstiftning i övriga länder. Otillbörlig användning eller spridning av materialet på webbplatsen kan innebära överträdelser av upphovsrättslagen, varumärkeslagen eller andra lagar om skyddsrätt, vilket kan medföra straffpåföljd eller skadestånd. Användaren har rätt göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk, om inte Elskling gett skriftligt tillstånd till kopiering eller användning av annat slag. Material som användaren kopierat för eget bruk får inte användas, redigeras eller överföras i kommersiellt syfte.

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information har antingen tillgängliggjorts av elleverantörer eller andra relevanta publicister och källor. Elsklings målsättning är att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att tillse att så är fallet. Elskling kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

Begränsat ansvar

Elskling företräder inte på något sätt elhandelsbolag eller någon annan mot användaren eller vice versa, utan presenterar endast på användarens begäran de elhandelsbolag vars villkor enligt Elskling uppfattning passar av användaren angivna förhållanden bäst, samt vidarebefordrar i förekommande fall från användaren en begäran om att teckna avtal med viss elhandelsbolag. Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen på webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. Elskling påtar sig inte något som helst ansvar för någon form av skada eller förlust på grund av användarens mellanhavanden med någon av de elhandelsbolag som listas hos Elskling. Elskling ansvarar under inga omständigheter för skador som föranletts eller påstås ha föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust. I det fall det på webbplatsen hänvisas till en hemsida som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för annan webbplats som hänvisats till.

Material som användaren publicerar

Elskling frånsäger sig allt ansvar för material som användaren i förkommande fall kan komma överföra till webbplatsen för publicering och förbehåller sig rätten att utan angivande av anledning vägra publicering eller att när som helst ta bort sådant material från webbplatsen. Vidare förbehåller sig Elskling rätten att efter eget gottfinnande och för egen räkning utnyttja sålunda överfört material för kommersiella eller icke kommersiella syften av varje slag.

Användarvillkor - Personuppgiftslagen (PuL): Hanteringen av personuppgifter

Elskling iakttar de regler som enligt personuppgiftslagen (PuL) avser att trygga att personuppgifter och personregister hanteras på ett vederbörligt sätt. De personuppgifter som användaren lämnar till Elskling, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt information om befintlig nätägare och anläggning, kan komma behandlas både manuellt och maskinellt. De personuppgifter som användaren lämnar behandlas för att användaren ska få tillgång till de uppgifter som begärts eller för att en begäran om att teckna avtal med viss elhandelsbolag ska kunna vidarebefordras, samt för att ta fram information som behövs för marknadsföring, försäljning, produktutveckling och utveckling av affärsverksamheten. Användare som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsförings- ändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Elskling detta. Elskling får utlämna användarens personuppgifter till tredjepart, t ex till underleverantör, elleverantör eller annan leverantör, för att kunna uppfylla användarens begäran om information eller teckning av elavtal. I den mån lagen tillåter kan användarens personuppgifter även komma att utlämnas till Elsklings samarbetspartners inom och utom EU. PuL ger var och en rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få veta vilka uppgifter som registrerats om honom samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Man kan även begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Användare som begär sådan information eller rättelse ska göra det skriftligen till Elskling. I de fall Elsklings webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbplatser frånsäger sig Elskling allt ansvar för innehållet på nämnda webbplatser och för åtgärder som webbplatsernas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Användarvillkor - Cookies: Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används för att underlätta användarens navigation på webbplatsen och ge tillgång till olika funktioner. Cookies används också för trafikmätning. Såväl temporära som permanenta cookies används. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera cookies, vilket dock kan medföra nedsatt funktionalitet, eller välja att inte använda Elsklings webbplatsen.

Övrigt

Elskling förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.